20 илэрцийн 1–12

 • Кабель – КСиБ

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  Зэс дамжуулагч, полиэтилен тусгаарлагч, поливинилхлорид (PVC) бүрээс бүхий кабель <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/03/КСиБ-кабель.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Кабель – КСиБ-МБПнг(А)-HF

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  Зэс дамжуулагч, полиэтилен тусгаарлагч, поливинилхлорид (PVC) бүрээс бүхий кабель <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/03/КСиБ-кабель.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Кабель – КСиБ-МВББПнг(А)-HF

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  Зэс дамжуулагч, полиэтилен тусгаарлагч, поливинилхлорид (PVC) бүрээс бүхий кабель <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/03/КСиБ-кабель.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Кабель – КСиБ-МВБПнг(А)-HF

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  Зэс дамжуулагч, полиэтилен тусгаарлагч, поливинилхлорид (PVC) бүрээс бүхий кабель <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/03/КСиБ-кабель.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Кабель – КСиБ-МВБэБПнг(А)-HF

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  Зэс дамжуулагч, полиэтилен тусгаарлагч, поливинилхлорид (PVC) бүрээс бүхий кабель <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/03/КСиБ-кабель.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Кабель – КСиБ-МВБэПнг(А)-HF

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  Зэс дамжуулагч, полиэтилен тусгаарлагч, поливинилхлорид (PVC) бүрээс бүхий кабель <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/03/КСиБ-кабель.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Кабель – КСиБ-МПБПнг(А)-HF

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  Зэс дамжуулагч, полиэтилен тусгаарлагч, поливинилхлорид (PVC) бүрээс бүхий кабель <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/03/КСиБ-кабель.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Кабель – КСиБ-МПВББПнг(А)-HF

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  Зэс дамжуулагч, полиэтилен тусгаарлагч, поливинилхлорид (PVC) бүрээс бүхий кабель <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/03/КСиБ-кабель.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Кабель – КСиБ-МПВБПнг(А)-HF

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  Зэс дамжуулагч, полиэтилен тусгаарлагч, поливинилхлорид (PVC) бүрээс бүхий кабель <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/03/КСиБ-кабель.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Кабель – КСиБ-МПВБэБПнг(А)-HF

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  Зэс дамжуулагч, полиэтилен тусгаарлагч, поливинилхлорид (PVC) бүрээс бүхий кабель <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/03/КСиБ-кабель.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Кабель – КСиБ-МПВБэПнг(А)-HF

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  Зэс дамжуулагч, полиэтилен тусгаарлагч, поливинилхлорид (PVC) бүрээс бүхий кабель <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/03/КСиБ-кабель.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх
 • Кабель – КСиБ-МПнг(А)-HF

  Hire
  • Day Rate

   1.00 / Day
  Зэс дамжуулагч, полиэтилен тусгаарлагч, поливинилхлорид (PVC) бүрээс бүхий кабель <a href="https://www.crane.mn/wp-content/uploads/2022/03/КСиБ-кабель.pdf" target="_blank" rel="noopener">Каталог үзэх</a>
  Сагсанд нэмэх