Краны засвар үйлчилгээ

   

Д/д

                            

Үйлчилгээний төрөл

 

1.

Кран төхөөрөмжийн механик эвдрэл гэмтэл

2.

 Ачаа өргөх машин төхөөрөмжийн цахилгаан, шингэний системийн эвдрэл гэмтэл         

3.

Бүх төрлийн краны ослоос хамгаалах хэрэгслийн тохиргоо, засвар           

4.

Кран төхөөрөмжийн зам төмрийн оношлогоо, засвар

5.

Кран төхөөрөмжийн ТҮ1,ТҮ2, Урсгал засвар, Их засвар

6.

Техник ашиглалтын пасспорт бүрдүүлэх